Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy

 

 

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy
ul. Fryderyka Skarbka 4
59-220 Legnica

 

 

 

 

 

 

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to nowoczesny i ciekawy kierunek. Pozwala nie tylko na zdo-bycie cenionej na rynku pracy wiedzy i umiejętności, ale również na rozwijanie zainteresowań. Od-powiednio wyposażone pracownie umożliwiają absolwentom zdobycie wiedzy z zakresu projektowania (grafika rastrowa, wektorowa, 3D), obsługę programów i urządzeń stoso-wanych w poligrafii.


Technicy grafiki i poligrafii cyfrowej są obecni niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od ich umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd materiałów reklamowych, design opakowań, stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek, czy publikacji elektronicznych. ciekawy kierunek. Pozwala nie tylko na zdo-bycie cenionej na rynku pracy wiedzy i umiejętności, ale również na rozwijanie zainteresowań. Od-powiednio wyposażone pracownie umożliwiają absolwentom zdobycie wiedzy z zakresu projektowania (grafika rastrowa, wektorowa, 3D), obsługę programów i urządzeń stoso-wanych w poligrafii.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zdobywa umiejętność:

 • tworzenia, wyszukiwania i przetwarzania elementów graficznych na potrzeby różnych dzia-łań zawodowych;
 • budowania przekazu wizualnego, w oparciu o techniki cyfrowe oraz sprawne posługiwanie się wieloma środkami artystycznymi, w pracy grafika;
 • projektowania prac o różnym charakterze i dobierania do nich odpowiednich środków gra-ficznych (np. materiały reklamowe, książki, opakowania itp.);
 • planowania i tworzenia publikacji;
Możliwości dalszego kształcenia i zatrudnienia:
 • studia grafiki i fotografii cyfrowej;
 • agencje reklamowe, agencje public relations;
 • wydawnictwa;
 • drukarnie cyfrowe i offsetowe;
 • przemysł poligraficzny.

 

TECHNIK ELEKTRONIK

Technik elektronik to kierunek przyszłości. Absolwenci tego kierunku posiadają szeroki zakres wie-dzy i umiejętności, pozwalających na osiąganie sukcesów w nowoczesnych firmach. Dzięki przygo-towaniu merytorycznemu wykazują się zdolnościami analitycznymi umożliwiającymi rozwiązywanie zaawansowanych problemów z zakresu elektroniki. Przy pomocy umiejętności zdobytych w trakcie zajęć na pracowniach wdrażają te rozwiązania praktycznie. Szeroki zakres szkolenia i doskonalenia umiejętności przygotowuje absolwentów Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych do pracy w zawodzie technik elektronik oraz pokrewnych dziedzinach. Nasza szkoła szczyci się doskonałą ka-drą pedagogiczną oraz nowocześnie wyposażonymi pracowniami, dostosowanymi do wymogów współczesnego rynku pracy.

Technik elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach:

 • elektronika,
 • automatyka robotyka,
 • telekomunikacja lub zbliżonych.
Zespół Szkół Elektryczno-MechanicznychAbsolwenci kierunku kształcenia technik elektronik mogą znaleźć pracę: w zakładach przemysło-wych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych; w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego; w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elek-troniczny. Najbardziej poszukiwane zawody to: pracownicy z wykształceniem technicznym, w tym elektronicy.

 

TECHNIK ELEKTRYK

Technik elektryk to kierunek zapewniający zatrudnienie w wielu gałęziach przemysłu. Absolwenci wykazują się wiedzą i umiejętnościami z zakresu instalacji elektrycznych oraz budowy maszyn i urządzeń elektrycznych. Pozwala to na sprawne rozwiązywanie zaistniałych problemów w wielu firmach o zróżnicowanych profilach produkcyjnych. Szkoła posiada nowoczesne, w pełni funkcjo-nalne pracownie elektryczne, wyposażone w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową. Zostały one oddane do użytku w grudniu 2021 roku umożliwiając kształcenie przyszłych specjalistów z dziedziny elektrotechniki.


Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, doko-nywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.


Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

 • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
 • montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
 • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektro-nicznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
 • konserwacja i naprawa układów automatyki,
 • wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektrycz-ne),
 • prace elektroinstalatorskie, prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki zabez-pieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
 • elektromechanika samochodowa,

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie, między innymi, w:

 • elektrowniach, zakładach energetycznych,
 • kopalniach, hutach, na kolei,
 • firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych),
 • projektant systemów zasilania awaryjnego,
 • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne)

 

TECHNIK INFORMATYK
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Technik informatyk to ciekawy i rozwojowy kierunek oferowany przez Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Absolwenci prezentują wysoki poziom przygotowania w dziedzinie informatyki oraz zarządzania bazami danych. Dzięki doskonałemu przygotowaniu technik informatyk znajdzie zatrudnienie w wielu gałęziach gospodarki realizując skomplikowane i wymagające zagadnienia współczesnego rynku pracy. Kadra pedagogiczna i nowoczesne pracownie informatyczne pozwalają ukształtować wysokiej klasy specjalistów.


Technik informatyk, potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.


I. Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem syste-mowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Wykonuje zadania serwisowe. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy i serwis.

II. Dobiera urządzenia sieciowe, serwery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe sys-temy operacyjne. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej doty-czącej lokalnej sieci komputerowej.


III. Programuje proste aplikacje desktopowe i mobilne. Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące in-ternetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych.

 

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy, mimo trudnej sytu-acji, związanej z pandemią, starał się realizować postawione sobie zadania i aktywizował społecz-ność uczniowską do różnych działań z życia szkoły.

 

W bieżącym roku szkolnym odbyły się:

DEBATA OKSFORDZKA

DZIEŃ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
27.10.21 Samorząd Uczniowski, pod czujnym okiem opiekunów - pani Anny Kajak i pani Magda-leny Morawskiej, zorganizował Dzień Zdrowej Żywności.

PAMIĘĆ O ZMARŁYCH PRACOWNIKACH SZKOŁY
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami w dniu 29 października 2021 r. od-wiedzili groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły.

SZKOŁA LIVE -zadanie konkursowe - SPOTKANIE ZESPECJALISTĄZespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

W dniu 3 listopada w ramach realizacji zadania konkursowego SZKOŁA LIVE młodzież „Energe-tyka" uczestniczyła w spotkaniu z panią mgr inż. Elżbietą Chmielewską, która jest członkiem Pol-skiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej.

ŚWIĘTUJEMY JESIEŃ
9 listopada Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami, panią Anną Kajak i panią Magdaleną Moraw-ską, zorganizował imprezę pod hasłem „ŚwiętuJemy jesień".

11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO
11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu w 1918 roku Polska, po 123 latach zaborów, odzyskała niepodległość. Każdego roku wracamy do niego pamięcią, by celebrować wolność naszego kraju.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Ten zupełnie wyjątkowy przyjaciel z dzieciństwa jest wciąż niezastąpiony :) 25 listopada to DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W LEGNICY
Młodzież naszej szkoły zebrała karmę dla zwierząt legnickiego schroniska.

"DZIEŃ BURAKA"
1 grudnia 2021 r. odbył się konkurs kulinarny z okazji "dnia buraka"

WIADOMOŚĆ OD MIKOŁAJA
Ze względu na panujący covid, który dopadł niestety Mikołaja tegoroczne mikołajki przejęły zarad-ne elfy.

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA, CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA...:
W ten świąteczny, pełen magii nastrój wprowadził nas Samorząd Uczniowski. Z głośników roznosił się dźwięk kolęd, a (...)

OTWARCIE NOWYCH PRACOWNI ELEKTRYCZNYCH:

02 Pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych

03 Pracownia montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

SZKOLNY KONKURS ŚWIĄTECZNY
15 grudnia 2021 roku został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Świąteczny. Na konkurs wpłynęło 12 kartek świątecznych, 9 bombek i 9 stroików.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOSZULI

ZSEM dla KGHM

 

PLIKI/LINKI:

Filmy promujące szkołę

Promocja ZSEM

Promocja ZSEM vol. 2

 

Linki dotyczące działalności, sukcesów i wydarzeń:

 

Linki opisujące pracę Samorządu Szkolnego:

 

Kanał na YouTube z filmami prezentującymi akcje samorządu

Partnerzy szkoły:
1. KGHM
2. Trakcja System
3. Schneider Electric
4. ViessMann
5. Agentools
6. Tauron - Polska Energia
7. Instal Partner Project - Krzysztof Kasper
8. LOG - Logistik ohne Grenzen

Zespół Szkół Elektryczno-MechanicznychZespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych